Общи условия

Вашата оценка
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ


1.Записване за пътуване.
1.1. Записването е възможно по телефон, факс или интернет, чрез оторизирани туристически агенти в страната или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит.
2. Визи.
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани Туроператорът ще съдейства на Потребителя, като му предоставя необходимите документи резервации, ваучер, билети и др. По искане на Потребителя, Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от съответното Консулство документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2.Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на консулството, внесените от потребителя такси за изготвяне на виза ще бъдат задържани съобразно условията на консулството. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл. 80 от ЗТ.
3.Цени и плащане.
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписване на този договор.
3.3. Окончателното плащане е 20 /двадесет/ календарни дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. Съгласно чл. 88 (1) увеличение на цената, което се счита за значително, когато е в повече от 5% пакетната цена, е възможно до 20 дни преди датата на пътуването: при покачване цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.
4.Права и задължения на страните.
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. Да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя "Помощ при пътуване в чужбина" за пътуванията извън страната /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/, която осигурява репатриране и болнично лечение до посочения лимит на отговорност.
4.1.3. По искане на Потребителя да го застрахова на по-висок лимит на отговорност или от други рискове по време на пътуването, както и сключването на застраховка „Отказ от пътуване”, срещу допълнително заплащане.
4.1.4. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът на извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ /касов бон или фактура/. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове, посочени в т. 3.3 от Договора., плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, туроператора има право да приложи условията по т. 5.5 от общите условия. Ако Потребителят е внесъл депозит и извършил доплащането съгласно договора, но Туроператорът не изпълни договора, то той възстановява в двукратен размер депозита и пълния размер на доплащането на Потребителя.
4.1.5. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ със ЗАД ”Алианц България” – гр. София, бул. "Княз Дондуков" 59.
4.1.6. Туроператора си запазва правото да промени превозвача с друг, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно пътуването на съответния превозвач, като уведомява за това потребителя в срок от 24 часа преди отпътуване.
4.1.7. Туроператора има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория, без промяна на общата цена по Договора за организирано пътуване, в случай на дублирана резервация или невъзможност от страна на хотела да настани туристите.
4.2. Потребителят се задължава:
4.2.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт или редовна лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
4.2.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години, и който пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). Оригиналът на нотариалната декларация се предоставя в офиса на Туроператора или Турагента не по-късно от 5 работни дни преди отпътуването. В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация, Потребителят не е допуснат да премине границите на България Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване.
4.2.3. Да заплати в пълен размер и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.2.4. Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
4.2.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, същия се задължава да ги възстанови на място.
4.2.6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.2.7. При непроведено пътуване да върне настоящия Договор.
4.3.Потребителят има право:
4.3.1. В срок до 20 работни дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето отговорност на страните.
5. Отговорност на страните:
5.1. Туроператорът може да отмени пътуването, ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки,епидемии, природни бедствия и др./ В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора за организирано пътуване, като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.2. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.3. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините затова се дължат на:
а) Потребителя, в т.ч. неявяване от негова страна на определено отпътуване място и време; б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора за организирано пътуване; в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора или на неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, Туроператорът си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки затова; г) случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение, напр. в цяла Европа музеите не работят в понеделник, като Туроператорът не може да избегне този ден от седмицата. Освен това, описанието и цените на допълнителните услуги имат информационен характер и Туроператорът не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител. При загубени лични документи от страна на потребителя, екскурзоводът /водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време туристическа програма. При забравени вещи в хотела, направените разходи - телефон и др., са за сметка на Потребителя.
5.4. Ако Туроператорът направи значителна промяна, посочена в т. 3.4, той е длъжен да уведоми в срок от 2 дни от настъпването и, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на отпътуване Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони, са действителни и Туроператорът ще може бързо и неотменно да предаде уведомлението. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената или да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение.
5.5. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът задържа следните неустойки:
5.5.1. До три дни след сключване на договора – без такса.
5.5.2. До 40 дни преди отпътуване – такса резервация 30 лв. на възрастен.
5.5.3. От 39 до 20 дни преди датата на пътуването – 30% от общата стойност.
5.5.4. От 19 до 14 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност.
5.5.5. По-малко от 14 дни преди датата на пътуване – 100% от общата стойност.
5.5.6. В случай на направена и платена резервация по ранно записване, сумата не се възстановява, но може да се използва за друга дата на пътуване с допълнително заплащане по стандартните тарифи, само ако са спазени сроковете за анулация упоменати по-горе.
5.6. За всяка една промяна (хотел, име на турист, дата, вид помещение) по договора след сключването му, по вина на потребителя, се удържа такса в размер на 30 лева. Всяка промяна по резервация за ранно записване, се таксува и заплаща по стандартни цени.
5.7. В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са изцяло за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на цялата или част от стойността на заявените услуги.
5.8. В случай, че Потребителят не се яви в деня на отпътуване за своята почивка / екскурзия, не може да има претенции за връщане на цялата или част от заплатените суми.
5.9. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителят, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горе цитираните неустойки.
6. Спорове и рекламации.
6.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика па услугите и представител/екскурзовод на Туроператора или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена или друга подходяща форма, позволяваща то да бъде възпроизведено. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорно лице съставянето на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 14 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, Потребителят трябва да представи лично в офиса на Туроператора/Турагента рекламация (писмено или устно), съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ/касов бон, фактура/.
6.2. В случай че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат отстрана на Туроператора.
Забележка: Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от Туроператора.
6.3. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване рекламацията да даде своето писмено становище по нея.
7. Ред за изменение и прекратяване на Договора.
7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът. Страната поискала изменението доказва наличието на съществени изменения в обстоятелствата, налагащи исканата промяна.
7.2. Всички споразумения между страните, с които се изменя или прекратява действието на договора за организирано пътуване, се сключват в писмена форма със съгласието и на двете страни по Договора.
7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
Декларирам, че Клаузите по договора и приложенията към него не съдържат неравноправни условия по смисъла на чл. 143 от ЗЗП.